MANFREDO PINZAUTI

Photographer

RITRATTI » Enrico Mentana e Peppino Englaro .

Here Peppino Englaro ( left ) and Enrico Mentana ( right ) . ©Manfredo Pinzauti/Luzphoto